Privacyverklaring Werken met je hond 

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet
heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie
de gegevens zijn bepaalde rechten.
Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en onze plichten die gelden
op grond van de AVG.

Werken met je hond
Bij Werken met je hond kunnen diverse persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit is noodzakelijk
voor onze (financiële) administratie, communicatie over uitval van lessen en om later terug te
kunnen vallen op de verslaglegging van consulten.

Onze plichten
Werken met je hond is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
die in de organisatie plaatsvindt en houdt de ontwikkelingen daarin bij.
In dat kader behoudt Werken met je hond zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze
privacy verklaring om de tekst aan te laten sluiten op de laatste stand van zaken.
Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
• voor dienstverlening (verslaglegging van consulten en communicatie)
• voor de financiële administratie
• om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• om goederen en diensten bij je af te leveren
• als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
  belastingaangifte
• wij kunnen jouw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk
  verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat
• er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden
• alle ingehuurde zelfstandigen binnen Werken met je hond hebben zich verplicht om vertrouwelijk
  om te gaan met je persoonsgegevens
• je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang
• je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening

Jouw rechten als betrokkene
Je hebt de volgende rechten:
• het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden
• het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander
  daardoor niet wordt geschaad)
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht
  zijn met inachtneming van de wettelijke mogelijkheden zoals bewaarplicht financiële
  gegevens bedrijven.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Werken met je hond verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
In geval van advisering, consultatie, deskundigheid op kynologisch gebied en/of ten behoeve van
doorverwijzen, overleggen wij je gegevens enkel met jouw toestemming.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Werken met je hond gebruikt alleen technische cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op
uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de websites en jouw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.